Εκτίμηση Ακινήτου

Πιστοποιημένοι εκτιμητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του υπουργείου οικονομικών, παρέχουν ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων (οικιστικά, επαγγελματικά, γης) σε όλη την Ελλάδα. Εκπονούνται εκτιμήσεις για δικαστική χρήση όπως υπερχρεωμένα, πλειστηριασμοί, προσωπικές διαφορές καθώς και για ιδιωτική χρήση. Το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών, με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο μας επιτρέπει να έχουμε άμεση, ταχύτατη και υπεύθυνη Εκτίμηση αξίας Ακινήτου.

Αίτημα για εκτίμηση ακινήτου

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.


Σκοπός εκτίμησης ακινήτου

Οι εκτιμήσεις εμπορικής, μισθωτικής ή άλλης αξίας ακινήτων παραγγέλλονται για πολλούς σκοπούς. Οι κυριότεροι εξ’ αυτών είναι:

Ρύθμιση Οφειλών

Εξυπηρετεί τις περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών (νόμος Κατσέλη και μετέπειτα)

Τίμημα

Οι εκτιμήσεις αξίας ακινήτων για τον προσδιορισμό του τιμήματος, είτε για την αγορά ή πώληση ενός ακινήτου, είτε για την μίσθωση ή την εκμίσθωσή του, είτε για τον προσδιορισμό της επενδυτικής αξίας.

Πλειστηριασμοί

Είτε κατά παραγγελία από την πλευρά του επισπεύδοντος, είτε από την πλευρά του οφειλέτη για ανακοπή πλειστηριασμού

Τράπεζες

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης ή ρύθμιση δανείων απαιτεί εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου τόσο για την αρχική εκτίμηση ακινήτου, όσο και για την αμφισβήτηση της τραπεζικής εκτίμησης.

Δικαστική Χρήση

Διαφορές με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία μεταξύ ιδιωτών όπως διεκδικήσεις, διαχωρισμός περιουσίας, μισθωτικές διαφορές κλπ

Λογιστική χρήση

Αποτίμηση παγίων βάσει Δ.Λ.Π. (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) στο πλαίσιο κατάρτισης εταιρικών ισολογισμών.

Δημόσιο

Συνήθεις περιπτώσεις είναι ο προσδιορισμός αποζημίωσης απαλλοτριώσεων, πολεοδομικών παρεμβάσεων, αντικειμενικών αξιών.

Market Report

Αναλύσεις αγοράς βάσει αξιών, ανά κατηγορία ακινήτου, ανά περιοχή που απευθύνεται εξατομικευμένα σε επενδυτές ακινήτων

Ενδιαφέρεστε για Εκτίμηση Ακινήτου;

Αν επιθυμείτε να μάθετε την αγοραία – μισθωτική αξία του ακινήτου σας επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ανωτέρω φόρμας και τηλεφωνικά στο 2110131513. Έμπειροι στον χώρο και το αντικείμενο μηχανικοί, γνώστες της αγοράς των ακινήτων, στηριζόμενοι σε κοινώς αποδεκτά πρότυπα και σύγχρονες μεθοδολογίες θα προσδιορίσουν την αξία του ακινήτου σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα συγκεκριμένα και μοναδικά χαρακτηριστικά του και θα σας παραδώσουν έντυπη την έκθεση εκτίμησης για οποιονδήποτε σκοπό και χρήση.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την Εκτίμηση ακινήτου

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που καλείται να λάβει ένας οικονομικά σκεπτόμενος άνθρωπος ή μία εταιρεία, είναι κατά πόσον το ζητούμενο τίμημα για ένα ακίνητο (οικόπεδο, κατοικία, γραφείο, κατάστημα) είναι εύλογο. Δηλαδή, κατά πόσον ο συγκεκριμένος πωλητής είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της αγοράς ακινήτων και δεν είναι επηρεασμένος από άλλες παραμέτρους που είναι άσχετες με την κύρια λειτουργία της αγοράς (όπως πχ ο συναισθηματισμός που διέπει πολλούς πωλητές για ένα πατρικό σπίτι, η υποκειμενικότητα σχετικά με την αισθητική και την τοποθεσία του ακινήτου, κα).

Σκοπός του εκτιμητή ακινήτων και ειδικότερα ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου ορκωτού εκτιμητή, είναι να προσδιορίσει με ακρίβεια τις κρίσιμες προσδιοριστικές παραμέτρους της αξίας του και να καταλήξει σε ένα πιθανό λογικό χρηματικό αντάλλαγμα για την αγοραπωλησία. Αντίστοιχα, η ίδια λειτουργία είναι αναγκαία και για τον προσδιορισμό του τιμήματος πώλησης που πρέπει να ζητηθεί από έναν πωλητή για την προώθηση του ακινήτου.

Η εκτίμηση του μισθώματος (ενοικίου) είναι ενέργεια απαραίτητη για μία σωστή συμφωνία μίσθωσης ή εκμίσθωσης εμπορικού ή επαγγελματικού χώρου. Στόχος της εκτίμησης είναι να προσδιοριστεί το αγοραίο μίσθωμα και κατ’ επέκταση το εύλογο μίσθωμα που πρέπει να συμφωνηθεί για μία δίκαιη και άρα μακροχρόνια μίσθωση. Συνήθως ζητείται στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας μίσθωσης, αφού έχουν προχωρήσει τα δύο μέρη σε μία κατ’ αρχήν συμφωνία και απομένει η οριστικοποίηση του μισθώματος, της αναπροσαρμογής του, της πιθανής καταβολής “αέρα” και των λοιπών προβλέψεων στο μισθωτήριο.

Η Premium Property Operations αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμβουλό σας για το μίσθωμα (ενοίκιο) που πρέπει να πληρώσετε ή να εισπράξετε από το ακίνητό σας. Έχουμε διενεργήσει εκατοντάδες εκτιμήσης για να εκτιμήσουμε τα εμπορικά μισθώματα ακινήτων και να αποσαφηνίσουμε πτυχές που συνήθως παραλείπονται στις μισθώσεις.

Εκτίμηση εμπορικού μισθώματος για δικαστική χρήση, καλούμε τη μελέτη που συντάσσουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκτιμητές ακινήτων προκειμένου να καταδείξουν την τρέχουσα αγορά μισθώσεων ακινήτων, δηλαδή τα τρέχοντα ενοίκια της αγοράς. Η εκτίμηση του εμπορικού μισθώματος (ενοικίου) είναι βασική για την υποστήριξη των θέσεων των μισθωτών (ενοικιαστών), οι οποίοι προσφεύγουν στα δικαστήρια για την επίλυση των μισθωτικών τους διαφορών και ειδικότερα για την αναπροσαρμογή των ενοικίων, καθώς η αρχική μίσθωση είχε συναφθεί με διαφορετικούς όρους από αυτούς που ισχύουν σήμερα στην αγορά (οικονομική κρίση μετά το 2008).

Συγκεκριμένα, το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι “αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν τη σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης, μεταβλήθηκαν ύστερα, από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από τη μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, ενόψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. Παράλληλα, το άρθρο 7 παρ. 4 του ΠΔ 34/1995 (νομοθεσία περί επαγγελματικών μισθώσεων) αναφέρει ότι «σε κάθε περίπτωση μπορεί να ζητηθεί αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα».

Η PPO είναι διαθέτει τους πλέον καταρτισμένους εκτιμητές ακινήτων με σημαντική προϋπηρεσία και εμπειρία στο χώρο άνω των 15 ετών, η οποία σε συνδυασμό με τη δικηγόρο της εταιρείας Ίριδα Γόντικα, μπορεί να αποφέρει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως εφόσον το δικαστικό αίτημα έχει ουσιαστική βάση, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν εξασφαλισμένο με τις δυνατότητες που παρέχονται από το επιστημονικά καταρτισμένο δυναμικό της εταιρείας.

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε περιπτώσεις εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για δικαστική συνδρομή, σε περιπτώσεις αντιδικιών, απαλλοτριώσεων, ρυμοτομήσεων, αποζημιώσεων, διανομών, ανταλλαγών, αμφισβητήσεων, διαιτησιών και όλων των περιπτώσεων που απαιτούν δικαστικούς αγώνες Εκτίμηση εμπορικής αξίας ακινήτου για ρύθμιση οφειλών

Για την ρύθμιση οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι απαραίτητη η εκτίμηση του ακινήτου από πιστοποιημένο εκτιμητή. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε ουσιαστική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Με τον νόμο 3.869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3/10/2010) προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες και το πλαίσιο εφαρμογής της ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η ορθή εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας, είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τον δικαστικό αγώνα σας.»

Ρύθμιση οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι σε θέση να παράσχει η PPO δια της δικηγόρου της Ίριδας Γόντικα με ισχυρά πλεονεκτήματα. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά θεωρούνται τα νοικοκυριά (φυσικά πρόσωπα) που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε ουσιαστική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Με τον νόμο 3.869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3/10/2010) προσδιορίστηκαν οι διαδικασίες και το πλαίσιο εφαρμογής ρύθμισης των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Η δικηγόρος της PPO Ίρις Γόντικα, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία σχετικά με εξωδικαστικούς και δικαστικούς συμβιβασμούς αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για μία επιτυχημένη έκβαση της υπόθεσής σας. Ταυτόχρονα, με σημαντική βοήθεια την εκτίμηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας από τους ορκωτούς εκτιμητές μας, είναιι δυνατή η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς σας σε πολύ λογικά κόστη.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραία αξία ενός ακινήτου είναι:

 • Τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της αγοράς ακινήτων.
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς εκτίμηση ακινήτου (επιφάνεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομιμότητα, θέση, τοποθεσία, προσανατολισμός, κατάσταση, συντήρηση-φθορές, ηλικία κ.λπ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου είναι:

 1. Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα υπογεγραμμένο από μηχανικό.
 2. Αντίγραφα των τίτλων κτίσης του ακινήτου (συμβόλαια).
 3. Θεωρημένα αντίγραφα του στελέχους και των σχεδίων της οικοδομικής άδειας.
 4. Αντίγραφα Βεβαιώσεων Κτηματολογίου (εφόσον υπάγεται το ακίνητο).
 1. Διενέργεια αυτοψίας και φωτογράφηση του προς εκτίμηση ακινήτου.
 2. Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 3. Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο (έρευνα αγοράς).
 4. Εξέταση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής.
 5. Εξέταση καταλληλότητας της περιοχής.
 6. Έρευνα για μελέτη πράξης ή εφαρμογής κτηματολογίου.
 7. Έρευνα στατικότητας και τεχνικής μελέτης του ακίνητου (εφόσον είναι οικοδομή).
 8. Συλλογή παραγόντων διαμόρφωσης της αξίας του ακινήτου.
 9. Έρευνα προσφοράς και ζήτησης.

Σε βοηθάμε να γνωρίσεις το ακίνητο σου

Η έκθεση για εκτίμηση ακινήτου είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες περιπτώσεις: Διαχωρισμούς ιδιοκτησιών Κληρονομικές αντιδικίες Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης – Μισθωτής) Απαλλοτριώσεις Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα. Παρέχουμε εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

Συνεργαστήκαμε για την εκτίμηση αξίας ενός ακινήτου μου. Η πολυσέλιδη έκθεση που έλαβα ανέλυε με σαφήνεια την αξία στην οποία οδηγήθηκε ο εκτίμηση. Με βοήθησαν ουσιαστικά να γνωρίσω την αξία του ακινήτου μου
by Maria
Ιδιοκτήτρια
Πλήρως ενημερωμένο γραφείο για όλα τα θέματα της κτηματαγοράς. Με ευγένεια, ταχύτητα και επαγγελματισμό διεκπεραιώθηκε το θέμα μου. Άξιο αναφοράς επίσης ότι καλύπτουν όλα τα θέματα του ακινήτου που μπορούν να προκύψουν στην μεταβίβαση (υπηρεσίες μηχανικού, πιστοποιημένου εκτιμητή κλπ) οπότε διευκολύνεται η όλη διαδικασία.
by Christos
Ιδιοκτήτης

Έχεις κάποια ερώτηση ή απορία;

σχετικά με την εκτίμηση ακινήτου ; Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας

Σύγκριση ακινήτων

Σύγκριση